Logotype

Obligation

Novedo har den 15 november 2021 emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 750 miljoner SEK under ett ramverk om totalt 1,5 miljarder SEK. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter med slutligt förfall i november 2024. Obligationslånet (ISIN: SE0017070980) är upptagen till handel på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) sedan 26 november 2021.

Den 30 augusti 2022 emitterade Novedo ytterligare 250 miljoner SEK inom ramen för ovannämnda existerande seniora säkerställda obligationslån. Bolaget avser att ta upp obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.