Logotype

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen utgörs valberedningen för Novedo Holding AB (publ) inför årsstämman den 16 maj 2024 av Mouna Esmaeilzadeh (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Fredrik Holmström (utsedd av Fredrik Holmström och av Fredrik Holmström kontrollerade bolag), samt Marc Cameras (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningen har utsett Fredrik Holmström till valberedningens ordförande.

Valberedningens principer

Vid årsstämman 2023 fattades beslut om följande principer för bolagets valberedning.

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 30 september året före årsstämman. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar inom tre månader från årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.