Logotype

Strategi 

Novedo förvärvar lönsamma bolag med en beprövad affärsmodell, utvecklad nischposition och sund affärskultur. De förvärvade bolagen ges individuella förutsättningar att över tiden utvecklas och skapa bästa möjliga värdetillväxt.

Att hitta rätt bolag

Förvärvsstrategin utgör en fundamental del av Novedos affärsmodell och långsiktiga värdetillväxt. Novedo har hitills byggt en stark position på marknaden och upplevt ett brett utbud av affärsmöjligheter. Centralt för Novedos strategi är att vi lägger stor vikt vid förvärvstillfället på industri- och företagskultur. Novedo söker bolag som styrs med ett gott affärsmannaskap och omfamnar sunda värderingar. Ofta bolag med tydliga entreprenörer. Olönsamma bolag eller “turnaround cases”, är inte lämpliga bolag i Novedos företagsgrupp. Novedo har en jämn intäktsfördelning mellan entreprenad- och serviceprojekt och mellan nyproduktion och eftermarknad vilket ger gruppen en god riskspridning.

Våra förvärvskriterier

Förvärvsstrategin utgör en fundamental del av Novedos affärsmodell och långsiktiga värdetillväxt. Vi har fastställt sju kriterier som styr vilka bolag vi söker efter och säkerställer att vi fortsätter att locka till oss rätt bolag.

  1. Sund företagskultur
  2. Starka entreprenörer
  3. Beprövad affärsmodell
  4. Utvecklad nischposition
  5. Goda kundrelationer
  6. EBITA-marginal om minst 10 procent
  7. Starka kassaflöden

Geografisk diversifiering

Hittills har Novedos primära fokus varit att förvärva bolag med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige med god geografisk spridning. För att skapa förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik förvärvsstrategi med ett brett urvalsområde kommer Novedo söka affärsmöjligheter utanför landets gränser. Genom att expandera verksamheten till Europa så kommer Novedo säkerställa en fortsatt god en geografisk diversifiering.

Kärnvärden

Novedo har fastställt tre kärnvärden som är vägledande för vårt sätt att arbeta.

Förtroende

För oss är det personliga mötet viktigt. Vi bygger långsiktiga relationer baserat på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi investerar, leder och agerar med hjärtat.

Affärsmannaskap

Novedos bolag drivs med en stark professionalism och sund företagskultur​. Våra bolag är specialister inom sina områden och gemensamt skapar vi bästa möjliga värdetillväxt.

Verksamhetsnära

Vi ser bolagens unika verksamhet, historia och kultur som vår viktigaste tillgång​. Besluten fattas alltid nära vår kärna – våra kunder, medarbetare och marknaden.