Logotype

Strategi 

Bolagsförvärv är en naturlig del av Novedos tillväxtstrategi och koncernen har haft en hög förvärvstakt sedan det första bolagsförvärvet genomfördes i januari 2021.

Förvärvsstrategi

Novedo förvärvar bolag inom tre affärs­segment; Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Målsättningen är att de tre affärs­segmenten över tid ska vara likvärdiga omsättningsmässigt.

Novedobolagen bedriver för närvarande verksamhet i Sverige, Danmark och Estland. Novedo ser goda tillväxtmöjligheter på befintliga geografiska marknader men har även en aktiv förvärvsagenda utanför befintliga marknader, där till exempel Tyskland är en vald marknad på grund av sin långa tradition av framgångsrika små och medelstora företag.

Förvärvskriterier

Novedo ställer höga krav på bolag som förvärvas. Det förvärvade bolagets ledning ska även präglas av entreprenörskap och vilja till fortsatt engagemang även efter att bolaget förvärvats av Novedo.

Novedo förvärvar bolag baserat på följande kriterier:

  1. Sund företagskultur.
  2. Starka entreprenörer.
  3. Beprövad och hållbar affärs­modell.
  4. Ledande positioner inom sin marknadsposition.
  5. Goda kundrelationer.
  6. Starka kassaflöden.
  7. >10 procent i EBITA-marginal.

Förvärvsprocess

Novedos förvärvsprocess har tre centrala moment. Det är dels fasen där potentiella bolag identifieras, dels utvärderingen och slutligen momentet där Novedo och det säljande bolaget skapar samsyn kring hur bolaget ska drivas och utvecklas framåt samt kommer överens om kommersiella villkor.