Logotype

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning inom Novedo syftar till att skapa långsiktigt och hållbart värde för aktieägare och övriga intressenter. Styrningen omfattar upprätthållande av: effektiv organisationsstruktur, system för riskhantering och internkontroll, transparent intern och extern rapportering samt regelefterlevnad.