Logotype

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna
så effektivt sätt som möjligt. Det innefattar upprätthållande av en effektiv
organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt
transparent intern och extern rapportering.

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Novedos styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören, i enlighet med svensk aktiebolagsrätt och Novedos bolagsordning.