Logotype

Definitioner

Novedo presenterar i delårsrapporten nyckeltal som kompletterar de finansiella mått som definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal, APM. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull information till intressenter då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation, trender, förmåga att återbetala skuld, investera i nya affärs­möjligheter och återspeglar koncernens affärs­modell.

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara. De ska därför inte ses som en ersättning för nyckeltal som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras definitioner, varav fertalet är alternativa nyckeltal.

IFRS-måttDefinition/Beräkning
Resultat per aktiePeriodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
  
Alternativa nyckeltal/begreppDefinition/Beräkning
Avkastning på eget kapital, %Periodens resultat i relation till eget kapital vid periodens slut.
Avkastning på sysselsatt kapital, %Periodens EBITA i relation till, totala tillgångar minus operationella skulder minus likvida medel vid periodens slut.
EBITARörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal, %EBITA i relation till nettoomsättning i procent.
EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före avskrivningar nyttjanderätter
samt av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar.

EBITDA-marginal, %EBITDA i relation till nettoomsättning i procent.
Justerad EBITAEBITA justerat för förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär.
Justerad EBITA-marginal, %EBITA justerat för förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär, i procent av nettoomsättningen.
Justerad EBITDAEBITDA justerat för förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär.
Justerad EBITDA-marginal, %EBITDA justerat för förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär, i procent av nettoomsättningen.
Nettomsättningstillväxt, %Nettoomsättningsförändring jämfört med total nettomsättning motsvarande period föregående år.
Nettoskuldsättningsgrad, ggrRäntebärande nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan ­bestämmande inflytande.
Organisk nettomsättningstillväxtFörändring i nettomsättning jämfört med samma period föregående år.
Förvärvade bolag räkans in i organisk tillväxt när de varit del av koncernen under hela jämförelseperioden.
ProformaProforma avser bolag som Novedo har tillträtt under aktuell period, och har räknats om
för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden.
Räntebärande nettoskuldLång- och kortfristiga räntebärande skulder, minus likvida medel vid periodens slut.
RörelsekapitalOmsättningstillgångar exklusive likvida medel och skattefordringar, minus kortfristiga
skulder av icke finansiell karaktär exklusive skatteskulder.
Rörelseresultat (EBIT)Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal (EBIT), %EBIT i relation till nettoomsättning i procent.
Soliditet, %Eget kapital vid periodens slut i relation till totala tillgångar vid periodens slut.