Logotype

Definitioner

IFRS-mått:Definition/Beräkning
Resultat per aktiePeriodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktie
  
Alternativa nyckeltal:Definition/Beräkning
Rörelseresultat (EBIT)Resultat före finansiella poster och skatt

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före nedskrivning av goodwill

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före avskrivningar nyttjanderätter
samt av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar

EBITA-marginal

EBITA i relation till nettoomsättning

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i relation till totala tillgångar vid periodens slut

Räntebärande nettoskuld

Lång- och kortfristiga räntebärande skulder, minus likvida medel vid periodens slut

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i relation till eget kapital inklusive
innehav utan bestämmande inflytande
Räntebärande nettoskuld/EBITDARäntebärande nettoskuld i relation till EBITDA enligt resultaträkning
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital
Pro formaFinansiell information som ingår i pro forma är hämtad från det förvärvade
bolagets redovisningssystem för relevant period