Logotype

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Novedos högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om viktiga angelägenheter.

Alla bolagsstämmor

Årsstämman fattar beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Årsstämman ska hållas i Stockholm före juni månads utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas vid behov. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Novedos webbplats www.novedo.se. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som är införda i aktieboken och anmält deltagande vid bolagsstämman på det sätt och inom den tidsram som anges i kallelsen, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för fulla antalet innehavda aktier.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.