Logotype

Finansiella mål

Novedos övergripande mål är att kontinuerligt växa inom utvalda segment och marknader. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Omsättningstillväxt

EBITA-marginal

> 50 %

omsättningstillväxt per år

2022 – 2024, inkluderat 3% organisk tillväxt på medellång sikt

> 10 %

EBITA-marginal

EBITA-marginal per år på medellång sikt

< 3,5x

Räntebärande nettoskuld / EBITDA [1]

[1]Kvoten beräknas - i enlighet med definitionerna i obligationsvillkoren - som räntebärande nettoskuld (exklusive eller inklusive aktieägarlån, såsom angivet) i förhållande till EBITDA under den senaste 12-månadersperioden (R12) (justerat för bidrag från verksamheter som förvärvats under perioden som om de ingått under hela perioden).