Logotype

Bolagsordning

Bolagsordningen antogs på årsstämman i Novedo Holding AB (publ) den 7 juni 2022 och registrerades vid Bolagsverket den 13 juli 2022.

Bolagsordning Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202

§ 1 Firma

Bolagets firma är Novedo Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom fastighetsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000. Aktierna har ett röstvärde om en röst per aktie.

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av tre till tio ledamöter med inga eller högst tio suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.