Logotype

Bolagsordning

Organisationsnummer: 559334-4202

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Novedo Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt,
äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 450 000 och högst 61 800 000.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen i bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
den verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringspersoner
 4. prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 5. godkännande av dagordning
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 10. val av styrelse och revisor

§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Denna bolagsordning är antagen vid Novedos extra bolagsstämma den 21 september 2023.