Logotype

Redovisningsprinciper

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekom­mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anskaff­ningsvärdemetoden förutom vad beträffar eventuella finansiella instrument vilka löpande värderas till verkligt värde. Övriga till­gångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvär­den enligt anskaffningsvärdemetoden. De finansiella rapporterna omfattar de företag som koncernen utgörs av. De finansiella rappor­terna har upprättats med konsekvent tillämpning av redovisnings­principer.

Det föreligger inga av EU godkända nya och förändrade standarder samt tolkningar från IFRS Interpretation Committe som för närva­rande bedöms påverka Novedos resultat eller finansiella ställning i väsentlig omfattning. Samma sak gäller svenska regelverk.

För utförligare information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till Not 2 i Årsredovisning 2021.