Logotype

Integritetspolicy

Novedo Holding AB (publ)

1. Inledning

1.1. Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) innehåller information om hur Novedo Holding AB (publ) med org.nr: 559334-4202 (“Novedo” eller “vi”) behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som sker i samband med att Novedo förvärvar och förvaltar bolag, när du använder vår hemsida www.novedo.se (”Hemsidan”) eller i samband med att du kontaktar oss angående Integritetspolicyn.

1.2. Vid frågor om Novedos personuppgiftsbehandling enligt denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 8 nedan.

2. Definitioner

2.1. Begrepp som “personuppgift”, “behandling” och andra begrepp som används i denna Integritetspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2002/58/EG samt den svenska implementeringsakten och annan relevant gällande lagstiftning på dataskyddsområdet i Sverige (tillsammans ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

3. Personuppgifter som behandlas

3.1. Novedo behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Personuppgifter som vi erhåller i samband med förvärv och förvaltning av bolag (“Förvärvsuppgifter”) såsom namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärs­relaterad information som vi erhåller från våra partners. Denna information kan komma att kompletteras med uppgifter vi erhåller från
  andra källor, såsom ditt bolags offentliga hemsida, offentliga databaser eller inköpta marknadsföringsdatabaser.
 • Kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel och befattning, företagsnamn.
 • Rekryteringsinformation, såsom CV, personligt brev och annan information som kan uppkomma vid rekrytering eller början av ett konsultuppdrag.
 • Annan information som du lämnar när du kommunicerar med oss angående Hemsidan eller denna Integritetspolicy. Vänligen notera att du inte bör dela mer personuppgifter med oss än vad som är nödvändig för din förfrågan.

4. Ändamål och rättslig grund för behandling

4.1. Novedo har följande ändamål och rättsliga grunder vid dess behandling av ovannämnda kategorier av personuppgifter:

 1. Att förvärva och förvalta bolag. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen Förvärvsuppgifter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att förvärva och förvalta bolag. I relation till uppgifter vi erhåller från andra källor, såsom ditt bolags offentliga hemsida, offentliga databaser eller inköpta marknadsföringsdatabaser behandlar vi dessa endast när vi har ett berättigat intresse att behandla sådana personuppgifter och när vårt berättigade intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter.
 2. Att administrera vår relation med våra partners, leverantörer och övriga intressenter. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som du kan komma att dela med oss. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera vår relation med partners, leverantörer och övriga intressenter och hålla kontakt.
 3. Att marknadsföra vår verksamhet och kontakta potentiella leverantörer, partners och övriga intressenter. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet.
 4. Att rekrytera personal och påbörja konsultuppdrag. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen rekryterings- och kontaktinformation. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att rekrytera personal och/eller engagera konsulter.
 5. Att skicka nyhetsbrev, press­meddelande samt finansiella rapporter till dig, om du prenumererar på det. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation, såsom namn och e-postadress. Denna behandling grundas på ditt samtycke som du ger när du prenumererar på nyhetsbrev, press­meddelande eller finansiella rapporter.
 6. Att efterleva gällande rätt. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som behövs för vår efterlevnad av gällande rätt som vi är föremål för, såsom bokföringslag (1999:1078). Denna behandling är nödvändig för oss att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Novedo.
 7. Att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 8. Att kommunicera med dig när du kontaktar oss. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som du lämnar när du kommunicerar med oss. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan. Vänligen notera att du inte bör dela mer personuppgifter med oss än vad som är nödvändig för din förfrågan.

5. Utlämnande och lagring av personuppgifter

5.1. Vi kan komma att lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer, samarbetspartners och andra bolag inom vår koncern för att uppfylla ovannämnda ändamålen och för att bedriva vår verksamhet. I vissa fall kan tredje part behöva få tillgång till några eller alla dina personuppgifter som behandlas av Novedo. När sådan tillgång behövs kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i linje med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

5.2. I linje med ovan kan personuppgifter komma att överföras till ett land utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EU/EES”). I sådana fall kommer vi säkerställa att överföringar sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning, inklusive användningen av en tillräcklig skyddsåtgärd som t.ex. genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och eventuella kompletterande åtgärder, vid behov.

5.3. Ibland kan vi vara bundna av lagstadgade skyldigheter att lämna ut personuppgifter, såsom i situationer när vi är, exempelvis, involverade i rättsliga processer, eller när vi har en skyldighet att efterleva gällande rätt eller svara på begäran från myndigheter eller agera enligt föreläggande från en domstol. Sådana situationer kan också inkludera de fall där vi förebygger och utreder bedrägeri eller annan olaglig aktivitet i syfte att skydda vår verksamhet, dig eller andra partners, leverantörer eller intressenter inklusive, där så är nödvändigt, i utredningssyfte.

5.4. Novedo kan komma att dela dina personuppgifter med andra koncernbolag och andra relaterade parter, samt potentiella ägare, delägare och deras rådgivare i samband med en försäljning av aktier och/eller tillgångar i bolaget, en börsnotering och ifall andra bolagsrättsliga omstruktureringar äger rum. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut endast där så är nödvändigt och endast om Novedo har en rättslig grund för sådant utlämnande. Utlämnandet grundas på Novedos berättigade intresse att kunna avyttra och omstrukturera sin verksamhet, vilket anses väga tyngre än ditt integritetsintresse. Ett utlämnande till externa parter kommer endast utföras i förhållande till sådana parter som har ingått ett sekretessavtal eller har en lagstadgad skyldighet av konfidentialitet.

5.5. Hemsidan kan komma att innehålla hänvisningar till tredje part. Vänligen notera att Novedo inte ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker när du besöker dessa hemsidor eller kontaktar tredje part. För att erhålla information om hur dina personuppgifter behandlas hos tredje part, vänligen läs deras integritetspolicyer.

5.6. Novedo behandlar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlats in. Personuppgifter som behandlas i syfte att efterleva gällande rätt eller fullgöra rättsliga skyldigheter kommer att sparas i enlighet med de rättsliga skyldigheter som åvilar Novedo, såsom skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078).

5.7. Novedo sparar personuppgifter som rör relationer med partners, leverantörer och andra intressenter så länge som Novedo anser att det är nödvändigt för respektive relation. När personuppgifterna inte längre behövs i syfte att administrera respektive relation kommer personuppgifter att raderas såvida inte ytterligare lagring krävs enligt lag eller på annat sätt i linje med denna Integritetspolicy.

5.8. Personuppgifter som behandlas av Novedo i rekryteringssammanhang kommer att raderas sex (6) månader efter en genomförd rekryteringsprocess, om inte kandidaten har samtyckt till att Novedo sparar ansökningsdokumentationen (t.ex. CV, personligt brev) under en längre period i syfte att matcha kandidaten med liknande tjänster i framtiden, eller om det finns en tvist i relation till rekryteringsprocessen eller en rättslig förpliktelse som föreskriver en längre bevarandeperiod.

6. Cookies

Hemsidan använder inte cookies.

Vi använder Plausible för analys av trafik på hemsidan. Plausible är ett verktyg med fokus på integritet och använder sig inte av cookies eller beständiga identifierare. Vi spårar inte mellan webbplatser eller enheter och ingen personlig data samlas in.

7. Dina rättigheter

7.1. Enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning har du rätt att begära att Novedo tillhandahåller ytterligare information om de personuppgifter som Novedo behandlar om dig och du har rätt att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsning av behandlingen eller, i vissa fall, att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av de personuppgifter som Novedo behandlar om dig.

7.2. Vidare har du en rätt att, i vissa fall, invända mot Novedos behandling av dina personuppgifter. Du har även absolut rätt att invända mot Novedo av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vid sådan invändning kommer Novedo omedelbart att upphöra med behandlingen.

7.3. Du har även rätt att lämna eventuella klagomål till en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Du finner Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter här: https://www.imy.se.

8. Kontakta oss

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan får du gärna kontakta oss på: info@novedo.se

När du kontaktar oss att utöva dina rättigheter, vänligen ange ditt hela namn och tillhandahåll kontaktuppgifter genom vilka vi kan nå dig. Vänligen notera att vi kan komma att behöva verifiera din identitet innan vi fortsätter med din begäran.

9. Ändringar i Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan, från tid till annan, komma att ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan. Ifall några ändringar av denna Integritetspolicy kräver ditt samtycke kommer vi tillhandahålla relevant information och ge dig en möjlighet att ge samtycke.

/Antagen och utfärdad av Novedo Holding AB (publ) 22 november 2022.