Logotype

Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av bolagets obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatorisk information

Stockholm, 25 oktober 2022, 13:45 CEST


Novedo Holding AB (publ) (”Novedo”) emitterade den 26 november 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om 750 miljoner kronor (”Initiala Obligationerna”) under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017070980 (”Ramverket”). Novedo emitterade den 6 september 2022 ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor under Ramverket. Totalt har obligationer om 1 000 miljoner kronor emitterats under Ramverket (”Obligationerna”).

Novedo har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 28 oktober 2022. Med anledning av upptagande till handel har Novedo upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Novedos webbplats (www.novedo.se) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

De Initiala Obligationerna är upptagna till handel på Frankfurt Stock Exchange (Open Market). Efter upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholm kommer de Initiala Obligationerna att avnoteras från Frankfurt Stock Exchange (Open Market) och sista dag för handel för de Initiala Obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) är 30 november 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren
Verkställande direktör

per-johan.dahlgren@novedo.se

Anders Eriksson
CFO

anders.eriksson@novedo.se
+46 (0)709 10 56 68

Om Novedo

Novedo är en industrigrupp som består av framstående entreprenörsdrivna små och medelstora bolag med sund företagskultur inom tre fokuserade segment – industri, infrastruktur samt installation & tjänster. Bolaget har en aktiv nordisk förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa med kvalitativa bolag samt genom organisk tillväxt. Koncernens omsättning proforma per 30 juni 2022 LTM uppgick till 2 044 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK. För mer information  www.novedo.se.