Logotype

Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor (”Obligationerna”) inom ramen för Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0017070980. Efter emissionen av Obligationerna kommer den totala utestående volymen öka till 1 000 miljoner kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter och placerades på 96,00% av par. Transaktionen tecknades i huvudsak av nordiska institutionella investerare.

 

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att finansiera förvärv och
Bolaget avser att ta upp Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

 

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat arrangörer och ‘joint bookrunners’ i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)70-597 06 44

 

 

Denna information är sådan information som Novedo Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 klockan 19:10 CEST.