Logotype

Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 31 december 2021

Regulatorisk information

PRESS­RELEASE

Stockholm, 28 februari 2022

En genomgående stabil och bra utveckling under 2021

Bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret

Juli 2020 – december 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 371 MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 40 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen uppgick till 31 MSEK
 • Årets resultat i koncernen uppgick till 6 MSEK, motsvarande 220,65 kr per aktie
 • Under oktober 2021 genomförde Novedo en riktad nyemission om 150 MSEK
 • Under november 2021 emitterade Novedo ett obligationslån om 750 MSEK, under ett ramverk om totalt 1 500 MSEK
 • Novedo har under perioden slutfört nio förvärv

Januari 2021 – december 2021, pro forma(1)

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 465 MSEK
 • EBITDA-resultatet i koncernen uppgick till 186 MSEK

 

(1)Pro forma avser perioden januari 2021 – december 2021 för de bolag som Novedo dels har tillträtt och dels tecknat avtal om förvärv av per den 31 januari 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden. Dessa pro forma siffror inkluderar inte balansräkningsposter till följd av att Novedo inte tillträtt alla bolag.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Novedo har i januari 2022 tillträtt förvärven av Elarbeten Helsingborg AB, Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag och Elinzity AB
 • Novedo har tecknat avtal om förvärv av ProvideU AB samt tillträtt bolaget
 • Novedo har tecknat avtal om förvärv av GBB Holding AB. Förvärvet förväntas tillträdas under andra kvartalet 2022
 • Novedo kommer från januari 2022 att segmentsredovisa utifrån två affärsområden:

-          Infrastruktur samt installation och tjänster

-          Industri

Kommentarer från VD, Per-Johan Dahlgren

”Under 2021 har fokus legat på etableringen av den nya företagsgruppen som idag utgör Novedo. Trots ett på sina håll utmanande år, med en pandemi, stigande råvarupriser och materialbrist, har såväl Novedo som våra innehav haft en genomgående stabil och bra utveckling under 2021. Totalt omsatte de bolag vi förvärvade under fjolåret och i januari 2022 cirka 1 465 MSEK pro forma.”

Utsikter för 2022

Jag ser fram emot ett positivt arbete under det kommande året, där vi nu i snabb takt bygger en dynamisk företagsgrupp som ska vara redo att börsnoteras i Stockholm under första halvåret 2023. Responsen vi har fått hittills har varit väldigt positiv och stärker oss i ambitionen att fortsätta att växa och utveckla Novedo under det kommande året, trots ökad finansiell turbulens och geopolitisk oro i omvärlden.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)
per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44

Anders Eriksson
CFO
Novedo Holding AB (publ)
anders.eriksson@novedo.se
070-910 56 68

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 13:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 

Om Novedo

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 14 bolag med ca 850 anställda omsätter cirka 1,5 miljarder med en EBITDA om 186 Mkr pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.

För mer information, besök oss på www.novedo.se.