Logotype

Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde

Regulatorisk information

Första kvartalet (januari–mars 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 109,9 procent till 589,3 MSEK (280,7), varav organisk tillväxt uppgick till 7,6 procent.
  • EBITA-resultat ökade till 46,5 MSEK (11,6) och EBITA-marginal uppgick till 7,9 procent (4,1).
  • Kvartalets EBIT-resultat uppgick till 34,1 MSEK (6,3).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 52,8 MSEK (-12,1).
  • Helsingborgs Byggplåt AB samt Stantraek A/S med en årsomsättning för räkenskapsåret 2022 om sammanlagt 340 MSEK förvärvades och tillträddes.
  • Jan Johansson, erfaren styrelseledamot från tidigare bland annat Svenska Handelsbanken och SSAB, valdes till ny styrelseledamot och styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 12 januari 2023.
  • I februari 2023 emitterades ytterligare 250 MSEK i obligationer inom ramen för bolagets obligationslån 2021/2024. Novedos huvudägare förband sig samtidigt till ett efterställt aktieägarlån om 100 MSEK som förfaller efter obligationslånets förfallodag.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef, kommenterar första kvartalet 2023:

”Novedo har visat på fortsatt stabil tillväxt och starkt kassaflöde under första kvartalet 2023. Under kvartalet tillträddes det danska industribolaget Stantraek A/S samt Helsingborgs Byggplåt AB med en samlad omsättning om 340 MSEK. Proformerad nettoomsättning ökade till cirka 2,8 miljarder SEK på årsbasis och proformerad EBITA till 289,0 MSEK.

Dotterbolagens välbalanserade mix av erbjudanden samt stabila och diversifierade kundbas har visat på god motståndskraft i det osäkra konjunkturläge som präglat de senaste åren, vilket bekräftas av en organisk tillväxt om 7,6 procent för första kvartalet 2023. Vi ser ett gott orderläge hos dotterbolagen, energioptimering, infrastruktursatsningar samt ökad efterfrågan efter stabila europeiska industribolag som tillverkar komponenter och system är underliggande strukturella trender som märks av i dotterbolagens orderstock.

Vår avsikt är att växa våra tre affärssegment till att vara omsättningsmässigt jämbördiga. Vi ser goda tillväxtmöjligheter på våra befintliga geografiska marknader men vi har även en aktiv förvärvsagenda utanför Sveriges gränser. Vid utgången av första kvartalet 2023 bestod koncernen av cirka 1 300 medarbetare i Danmark, Estland och Sverige, verksamma i bolag med sund företagskultur, utvecklade nischpositioner, beprövade affärs­modeller samt relevanta marknadssegment, vilket sammantaget ger oss goda förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt även framöver”.