Logotype

Bokslutskommuniké 2023: Stabil tillväxt och resultatutveckling

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet (oktober–december 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 27,0 procent till 766,1 MSEK (603,0), varav organisk tillväxt uppgick till -1,9 procent.
 • EBITA ökade med 40,8 procent till 85,5 MSEK (60,7) och EBITA-marginalen ökade till 11,2 procent (10,1).
 • EBIT ökade med 41,1 procent och uppgick till 71,8 MSEK (50,9).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 38,9 MSEK (65,7).
 • Nørgaard Anlæg Holding ApS med dotterbolag, en dansk koncern inom mark- och anläggningsarbeten, med en samlad årsomsättning för 2023 om 182,5 MSEK förvärvades och tillträddes.

Perioden (januari–december 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 52,7 procent till 2 708,2 MSEK (1 773,4), varav organisk tillväxt uppgick till 1,8 procent.
 • EBITA ökade med 77,3 procent till 272,3 MSEK (153,6) och EBITA-marginalen stärktes och uppgick till 10,1 procent (8,7).
 • EBIT ökade med 78,4 procent till 218,6 MSEK (122,5).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 108,3 MSEK (52,3).
 • Helsingborgs Byggplåt AB, Stantraek A/S, Dundertech AB samt Nørgaard Anlæg Holding ApS med en samlad årsomsättning för 2023 om 484,3 MSEK förvärvades och tillträddes.
 • Vid en extra bolagsstämma den 21 september beslutades om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt riktade nyemissioner av aktier.
 • Villkor för seniort säkerställt obligationslån 2021/2024, gör gällande att ingen utdelning får ske under lånets löptid om bolagets aktier är onoterade.

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef, kommenterar helåret 2023:
”Novedo visar på stabil tillväxt och resultatutveckling för 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort är detsamma som årets och att Novedo är väl rustat för fortsatt stabil och positiv utveckling.”