Logotype

Q3 2022: God tillväxt och resultatutveckling

Regulatorisk information
Stockholm, 30 november 2022 (07:30 CET)

Perioden (juli–september 2022)

 • Nettoomsättning ökade med 346 procent till 457,2 MSEK (102,6), varav organisk tillväxt uppgick till 11,7 procent.
 • EBITA-resultat ökade till 49,5 MSEK (7,4) och EBITA-marginal uppgick till 10,8 procent (7,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 0,1 MSEK (–0,6).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till –2,9 MSEK (14,4).
 • Tre bolag tillträddes, varav två även förvärvades, med en samlad årsomsättning för bolagens senaste tolv månader om 260,7 MSEK.
 • 250 MSEK i obligationer emitterades inom ramen för bolagets existerande obligationslån 2021/2024.

Perioden (januari–september 2022)

 • Nettoomsättning ökade med 600 procent till 1 170,4 MSEK (167,1), till följd av få jämförelsebolag under hela perioden rapporteras inte organisk tillväxt.
 • EBITA-resultat ökade till 92,9 MSEK (11,0) och EBITA-marginal uppgick till 7,9 procent (6,6).
 • Periodens resultat uppgick till -28,7 MSEK (-0,9).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 15,2 MSEK (24,5).
 • Tio bolag har tillträtts med en samlad årsomsättning för bolagens senaste tolv månader om 1 096,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Novedos utestående obligationer togs upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer den 28 oktober 2022. Den 30 november 2022 avnoteras obligationerna från Frankfurt Stock Exchange (Open Market).

Första nordiska förvärvet, utanför Sverige, genomfördes den 11 november 2022 via förvärv av det danska bolaget Nordkabel A/S med cirka 200 medarbetare. Nordkabel är verksamt inom installationer och servicearbeten av framförallt elnät, fiber och vatten med en omsättning om 215 MDKK och EBITA om 32,5 MDKK för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2022. Tillträde beräknas till Q4 2022.

Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef, kommenterar perioden januari – september 2022:

”Novedos tydliga tillväxtfokus speglas i bolagets finansiella mål samtidigt är vi selektiva och fokuserade inom de tre segmenten Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster. Vi har haft god tillväxt sedan första bolagsförvärvet 2021 och per idag uppgår Novedos proformerade nettoomsättning på årsbasis till 2 337,2 MSEK och proformerad EBITA till 245,4 MSEK efter koncernens senaste förvärv av danska Nordkabel A/S i november 2022.

Affärsläget under årets första nio månader har varit stabilt, vilket kan förklaras av att våra portföljbolag är fokuserade på B2B-kunder verksamma inom strukturell tillväxt, tex energi- och infrastrukturprojekt. Nettoomsättningen ökade till 1 170,4 MSEK (167,1) för 9-månadersperioden motsvarande ett EBITA-resultat om 92,9 MSEK och EBITA-marginal om 7,9 procent. Vi, tillika omvärlden, ser osäkerhet kring geopolitik samt konjunkturläge framåt, men sammantaget ger vår bredd och välskötta nischbolag – som varit med länge – goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet.”