Logotype

Novedo Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

Regulatorisk information
”Jag räknar med att våra marginaler kommer ligga kvar på fortsatt goda nivåer och att vår företagsgrupp fortsätter att växa i styrka och storlek”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Press­release
Stockholm, 31 maj, 2022

Januari–mars 2022

  • Nettoomsättningen i koncernen var 281 (10) MSEK
  • EBITDA-resultatet var 18 (-1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen var 10 (-1) MSEK
  • Periodens resultat i koncernen var -14 (-2) MSEK
  • Novedo har under perioden tillträtt fyra förvärvade bolag till en bedömd årsomsättning på ca 393 MSEK
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -468,12 SEK

Pro forma, april 2021-mars 20221)

  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 653 MSEK
  • EBITDA-resultatet i koncernen uppgick till 232 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Novedo har tillträtt förvärven GBB Holding AB samt Sentexa AB
  • Novedo kommer från andra kvartalet 2022 att segmentsredovisa utifrån tre affärsområden:

-          Industri

-          Infrastruktur

-          Installation och tjänster

1) Pro forma avser perioden april 2021-mars 2022 för de bolag som Novedo dels har tillträtt och dels tecknat avtal om förvärv av per den 31 maj 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden. Dessa pro forma siffror inkluderar inte balansräkningsposter till följd av att Novedo inte tillträtt alla bolag.

Kommentarer från VD, Per-Johan Dahlgren

”Under årets inledning har vi fortsatt att bygga upp vår företagsgrupp och vi har hittills i år tillträtt sex nya bolag. Totalt har vi omsatt 1652 MSEK pro forma under de senaste tolv månaderna med en EBITDA om 232 MSEK. Vi kommer fortsatt att välja bolag med eftertanke och ha fokus på kvalitet framför kvantitet. Parallellt med detta bygger vi upp kompetens och kapacitet för att säkerställa att vi är en bra ägare som skapar långsiktiga värden även efter förvärvstillfället.”

Utsikter för 2022
Våra verksamheter är självklart inte opåverkade av den tragiska geopolitiska situationen i vår omvärld. Jag är dock förvissad om att vår decentraliserade modell där våra entreprenörer med utmejslade nischpositioner hela tiden har örat mot rälsen, är snabbfotade och snabbt kan ställa om och hitta kreativa lösningar, gör oss mycket väl rustade att hantera även dessa utmaningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)
per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 klockan 09:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Om Novedo

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 15 bolag med ca 860 anställda omsätter cirka 1,65 miljarder med en EBITDA om cirka 232 Mkr pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.
För mer information, besök oss på www.novedo.se.