Logotype

Kv2 2022: En växande och fokuserad industrigrupp

Regulatorisk information
”Under andra kvartalet har vi fortsatt att växa vår industrigrupp. Vi har hittills i år förvärvat åtta nya bolag. Sedan starten för drygt ett år sedan har vi genomfört 19 förvärv och totalt omsätter gruppen pro forma cirka 2 050 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK* på årsbasis.”, säger Per-Johan Dahlgren, VD och koncernchef för Novedo.

Kvartalet april – juni 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 432 (54) MSEK
 • EBITDA-resultatet i koncernen uppgick till 41 (6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen uppgick till 29 (4) MSEK  
 • Periodens resultat före skatt i koncernen uppgick till 17 (2) MSEK
 • Novedo har under kvartalet slutfört och tillträtt tre bolagsförvärv, GBB Holding AB, Sentexa AB samt Total Fasad AB, med en bedömd årsomsättning om cirka 447 MSEK
 • Novedo har tecknat aktieöverlåtelseavtal med BATAB Bygg- & Akustikteknik AB.
 • Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 359,88 SEK

Perioden januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 713 (65) MSEK
 • EBITDA-resultatet i koncernen uppgick till 59 (5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen uppgick till 38 (2) MSEK
 • Periodens resultat före skatt i koncernen uppgick till 4 (0,3) MSEK
 • Novedo har under perioden slutfört sju förvärv till en bedömd årsomsättning om cirka 825 MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning för perioden uppgick till -152,81 SEK

Pro forma, juli 2021 – juni 2022**

 • Nettoomsättningen pro forma uppgick till cirka 2 050 MSEK
 • EBITDA-resultatet pro forma uppgick till cirka 260 MSEK*
   

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Novedo har tillträtt förvärvet BATAB Bygg- & Akustikteknik AB.
 • Novedo har tecknat aktieöverlåtelseavtal med två bolag, Nordsign AB och Elektronik Mekanik i Västerås AB.

Pipeline av LOI samt överväger obligationsemission
Vid rapportdatum har bolaget tecknat fem ytterligare icke-bindande avsiktsförklaringar avseende bolagsförvärv (”Förvärven”) som bedöms kunna slutföras i närtid. Novedos omsättning bedöms öka med cirka 1 000 MSEK samt medföra en EBITDA-ökning om cirka 150 MSEK på årsbasis efter att Förvärven är genomförda. Novedo överväger att använda existerande kassa samt obligationsfinansiering för att finansiera Förvärven. Bolaget har givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att, i egenskap av ”joint bookrunners”, undersöka förutsättningarna för att emittera ytterligare obligationer (”Obligationsemissionen”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980. Obligationsemissionen avses genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Kommentarer från VD, Per-Johan Dahlgren
”Under kvartalet har vi fortsatt att växa vår industrigrupp. Vi har hittills i år förvärvat åtta nya bolag. Sedan starten för drygt ett år sedan har vi genomfört 19 förvärv och totalt omsätter gruppen pro forma cirka 2 050 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK* på årsbasis. Våra nya förvärv gör att vi nu med rätta kan kalla oss en industrigrupp fokuserad på tre segment, Infrastruktur, Installation och tjänster samt Industri. Att företagen är spridda i dessa olika segment bidrar till en diversifiering som ger en värdefull riskspridning för gruppen. På Novedo arbetar vi med att upprätthålla och säkerställa kompetens och kapacitet för att som ägare erbjuda snabbt, effektivt och anpassat stöd till hela gruppen.”

Utsikter för 2022
Den besvärliga situationen i omvärlden och stigande inflation skapar osäkerhet. Våra verksamheter är inte opåverkade men våra företag fortsätter att utvecklas väl. Att våra bolag har en mycket låg exponering mot stora fastprisprojekt fortsätter vara en stor fördel. Vår decentraliserade modell med företag i nischpositioner där våra erfarna entreprenörer genom goda och nära relationer till sina kunder och leverantörer skyddar sina marginaler på ett effektivt sätt gör den höga inflationen hanterbar.

*För portföljbolagen är motsvarande siffra cirka 290 MSEK.
**Pro forma avser perioden juli 2021 – juni 2022 för de bolag som Novedo dels har tillträtt och dels tecknat avtal om förvärv av per den 19 augusti 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden. Dessa pro forma siffror inkluderar inte balansräkningsposter till följd av att Novedo inte tillträtt alla bolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)

per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 klockan 07:30 CEST. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Om Novedo
Novedo är en privatägd industrigrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag inom Industri, Infrastruktur samt Installation och tjänster. Gruppens 19 förvärv, innefattande 36 bolag med cirka 950 anställda omsätter cirka 2 050 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK* pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023
För mer information, besök oss på www.novedo.se.