Logotype

Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling

Regulatorisk information

Andra kvartalet (april–juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 66,8 procent till 721,5 MSEK (432,5), varav organisk tillväxt uppgick till 2,9 procent.
 • EBITA-resultat ökade till 89,8 MSEK (31,9) och EBITA-marginal uppgick till 12,4 procent (7,4).
 • Kvartalets EBIT-resultat uppgick till 75,7 MSEK (25,1).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 15,1 MSEK (-12,8).
 • Dotterkoncernen GBB genomförde ett strategiskt tilläggsförvärv via Dundertech AB, ett specialiserat produktbolag inom bergbranschen.
 • Daniel Kral började den 1 juni 2023 som Head of M&A Tyskland i syfte att leda Novedos förvärvsaktiviteter på den tyska marknaden.

Perioden (januari–juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 83,8 procent till 1 310,7 MSEK (713,1), varav organisk tillväxt uppgick till 5,0 procent.
 • EBITA-resultat ökade till 136,3 MSEK (43,5) och EBITA-marginal uppgick till 10,4 procent (6,1).
 • Periodens EBIT-resultat uppgick till 109,8 MSEK (31,4).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 68,0 MSEK (-24,9).
 • Helsingborgs Byggplåt AB, Stantraek A/S samt Dundertech AB med en samlad årsomsättning för 2022 om ca 367 MSEK förvärvades och tillträddes.
 • I februari 2023 emitterades ytterligare 250 MSEK i obligationer inom ramen för bolagets obligationslån 2021/2024. Novedos huvudägare förband sig samtidigt till ett efterställt aktieägarlån om 100 MSEK som förfaller efter obligationslånets förfallodag.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Inom ramen för börsförberedande aktiviteter har Novedo kallat till extra bolagsstämma den 21 september 2023 i syfte att besluta om ändring av bolagsordning, aktiesplit, bemyndigande om nyemission av aktier samt riktade nyemissioner för att hantera befintlig ägarstruktur.

Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef, kommenterar första halvåret 2023:
Novedo visar på stark tillväxt och stabil utveckling under första halvåret 2023. Nettoomsättning och EBITA över rullande 12 månader ökade till 2 370,9 MSEK respektive 246,4MSEK. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter och vi har flera attraktiva affärer under utvärdering. Novedobolagens starka och etablerade marknadspositioner, tjänste- och produktutbud samt diversifierade kundbas har visat på god motståndskraft i det osäkra konjunkturläge som präglat de senaste åren. Detta i kombination med en god befintlig efterfrågan samt gynnsamma strukturella trender inom till exempel elektrifiering, energioptimering, hållbara infrastruktursatsningar samt europeisk komponent- och systemtillverkning, utgör en solid plattform för fortsatt positiv utveckling.