Logotype

Novedo uppdaterar bolagets finansiella mål

Regulatorisk information

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”), en nischad industrigrupp inom affärs­segmenten Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har idag antagit uppdaterade finansiella mål. Novedo har tidigare kommunicerat att Bolaget förbereder sig för en börsnotering under 2023, förutsatt att marknadsförutsättningarna är de rätta. De av styrelsen uppdaterade finansiella målen är villkorade av att Novedo genomför en börsnotering.

Novedo har visat på förvärvsdriven tillväxt samt stabil organisk tillväxt i kombination med god marginalutveckling inom koncernens 20-tal dotterbolag sedan det första bolagsförvärvet genomfördes i januari 2021. Under första halvårsperioden 2023 uppgick nettoomsättningstillväxten till 83,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 5,0 procent i kombination med stärkta rörelsemarginaler. Nettoomsättning och EBITA över rullande 12 månader per 30 juni 2023 uppgick till 2 370,9 MSEK respektive 246,4 MSEK med en EBITA-marginal om 10,4 procent.

I syfte att bättre återspegla Bolagets affärs­plan på medellång sikt avseende tillväxt, lönsamhet och kapitalstruktur, samt med hänsyn till börsförberedande aktiviteter, har Novedos styrelse idag antagit uppdaterade finansiella mål. De uppdaterade finansiella målen är villkorade av att Novedo genomför en börsnotering.

Uppdaterade finansiella mål
Tillväxt: >15 procent genomsnittlig nettoomsättningstillväxt per år på medellång sikt, varav organisk tillväxt i linje med marknadstillväxten på relevanta marknader. (Befintligt mål: >50 procent årlig omsättningstillväxt 2022–2024, inkluderat 3 procent organisk tillväxt på medellång sikt).

Lönsamhet: >10 procent justerad EBITA-marginal på medellång sikt. (Befintligt mål: >10 procent årlig EBITA-marginal på medellång sikt).

Kapitalstruktur: Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA (R12) ska inte överstiga 2,5 ggr. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5 ggr i samband med förvärv.[1] (Befintligt mål: <3,5 ggr räntebärande nettoskuld / EBITDA (proforma)).

[1] Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA under den senaste 12-månadersperioden. Nettoskuld definierat som kort- och långfristiga räntebärande skulder (inklusive leasingskulder och tilläggsköpeskillingar) med avdrag för likvida medel.