Logotype

Novedo stärker styrelsens börserfarenhet samt inleder dual-track process

Regulatorisk information
Stockholm, 9 januari 2023 (17:30 CET)

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”), en privatägd industrigrupp inom Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har haft en stark tillväxt sedan första bolagsförvärvet 2021. Sammantaget uppgår Novedos proformerade nettoomsättning på årsbasis till 2 337,2 MSEK och proformerad EBITA till 245,4 MSEK efter det senaste förvärvet i november 2022. Marknadspotentialen för fortsatt lönsam tillväxt är god och som ett led i framtida kapitalanskaffning förbereds Bolaget för en eventuell börsnotering under 2023. I syfte att öka förutsättningarna för bästa möjliga kapital-anskaffning har Novedos styrelse och huvudägare även inlett en så kallad dual-track process, vilket innebär att parallellt med börsnoteringsarbetet så sonderas möjligheten till annan typ av förändring av ägandet.

Som tidigare kommunicerats har Novedo under 2022 påbörjat ett arbete för att förbereda Bolaget för en börsnotering under 2023, givet att marknadsförutsättningarna är de rätta. Arbetet med en börsnotering fortgår alltjämt och som ett led i detta håller Novedo den 12 januari 2023 en extra bolagsstämma där börserfarna Jan Johansson föreslås som ny styrelseledamot samt som ny styrelseordförande.

I syfte att öka förutsättningarna för bästa möjliga kapitalanskaffning framöver har Novedos styrelse och huvudägare även inlett en så kallad dual-track process, vilket innebär att parallellt med börsnoteringsarbetet så sonderas möjligheten till annan typ av förändring av ägandet. Bolaget har för detta ändamål anlitat extern rådgivare.

”Intresset för att bli en del av Novedo är högt bland små och medelstora entreprenörsdrivna bolag inom Novedos fokuserade segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. På två år har Bolaget vuxit till att bestå av 1 100 medarbetare, verksamma i bolag med sund företagskultur, utvecklade nischpositioner samt beprövade affärsmodeller. Marknadspotentialen för fortsatt lönsam tillväxt är god, att bredda Bolagets möjliga kapitalanskaffning ökar vår förmåga att realisera på vår affärsplan och tillväxtmål”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef, Novedo.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023 klockan 17:30 CET.