Logotype

Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Regulatorisk information
Stockholm, 15 februari 2023 (kl 08:00)

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller “Bolaget”) har haft en fortsatt stark tillväxt och stabil utveckling under 2022. Proformerad nettoomsättning* uppgick preliminärt till 2 397 MSEK på årsbasis med en preliminär proformerad EBITDA* om 299 MSEK. Bolaget har ett gott momentum för fortsatta förvärv och har för närvarande tecknat avsiktsförklaringar avseende fyra bolagsförvärv motsvarande en aggregerad omsättning och EBITDA om 592 MSEK respektive 87 MSEK.

I syfte att realisera förvärvsmöjligheter har Novedo givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” att arrangera möten med obligationsinvesterare med början den 16 februari 2023 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer med en tilltänkt volym om 250 MSEK (”Obligationsemissionen”) inom ramen för Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0017070980. Obligationslånets totala utestående volymen uppgår för närvarande till 1 000 MSEK inom ett ramverk om maximalt 1 500 MSEK. Obligationsemissionen avses genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Obligationerna är sedan den 28 oktober 2022 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.

I samband med en framgångsrik Obligationsemission har Novedos största aktieägare, Esmaeilzadeh Holding AB (publ), förbundit sig att tillhandahålla 100 MSEK i ett efterställt aktieägarlån som förfaller efter Obligationslånet.

Till följd av ovan angiven aktivitet och investerarmöten publicerar Novedo preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helåret 2022. Novedos bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs den 23 februari 2023.

Perioden oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 196 procent och uppgick till 603,0 (203,8) MSEK, varav organisk tillväxt uppgick till 8,9 procent.
 • EBITDA-resultatet ökade och uppgick till 76,0 (24,6) MSEK.
 • EBITA-resultat ökade till 60,7 (20,0) MSEK.
 • EBIT-resultat uppgick till 50,9 (16,4) MSEK.

Perioden januari – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 378 procent och uppgick till 1 773,4 (370,9) MSEK, till följd av få jämförelsebolag under perioden anges inte organisk tillväxt.
 • EBITDA-resultatet ökade och uppgick till 192,2 (39,6) MSEK.
 • EBITA-resultat ökade till 153,6 (31,0) MSEK.
 • EBIT-resultat uppgick till 122,5 (23,3) MSEK.
 • Summa likvida medel på balansdagen uppgick till 189,0 (821,4) MSEK.
 • Summa räntebärande skulder uppgick på balansdagen till 1 066 (796) MSEK.
 • Summa eget kapital på balansdagen uppgick till 468 (383,2) MSEK.
 • Summa tillgångar på balansdagen uppgick till 2 294 (1 475) MSEK.

*Proforma avser perioden januari 2022 – december 2022 för de bolag som Novedo har tillträtt under perioden, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden.