Logotype

Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat

Regulatorisk information

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo") meddelar preliminära omsättnings- och resultatsiffror för andra kvartalet 2023 samt första halvåret 2023. Utfallet för kvartalet är preliminärt och siffrorna är ej reviderade eller översiktligt granskade av revisor. En fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2023 publiceras den 24 augusti 2023.

Andra kvartalet (april–juni 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 66,8 procent till 721,5 MSEK (432,5), varav organisk tillväxt uppgick till 2,9 procent.
  • EBITDA-resultatet ökade till 106,0 MSEK (41,2), och EBITDA-marginalen uppgick till 14,7 procent (9,5).

Perioden (januari–juni 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 83,8 procent till 1 310,7 MSEK (713,1), varav organisk tillväxt uppgick till 5,0 procent.
  • EBITDA-resultatet ökade till 167,6 MSEK (58,8) och EBITDA-marginalen uppgick till 12,8 procent (8,2).

Rullande 12 månader (juli 2022–juni 2023)

  • Nettoomsättningen ökade till 2 370,9 MSEK.
  • EBITDA-resultatet ökade till 301,0 MSEK.

Räntebärande nettoskuld (exkl. efterställt aktieägarlån) / EBITDA, juni 2023[1]: 2,7 ggr.
Räntebärande nettoskuld (inkl. efterställt aktieägarlån) / EBITDA, juni 2023[1]: 3,0 ggr.

Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef, kommenterar övergripande första halvåret 2023:
Novedo visar på stark tillväxt och stabil utveckling under första halvåret 2023. Nettoomsättning och EBITDA över rullande 12 månader ökade till 2 370,9 MSEK respektive 301,0 MSEK. Novedobolagens etablerade marknadspositioner, tjänste-och produktutbud och diversifierade kundbas i kombination med en god befintlig efterfrågan samt gynnsamma strukturella trender inom till exempel elektrifiering, energioptimering, hållbara infrastruktursatsningar samt europeisk komponent- och systemtillverkning, utgör en solid plattform för fortsatt positiv utveckling.

[1] Kvoten beräknas - i enlighet med definitionerna i obligationsvillkoren - som räntebärande nettoskuld (exklusive eller inklusive aktieägarlån, såsom angivet) i förhållande till EBITDA under den senaste 12-månadersperioden (R12) (justerat för bidrag från verksamheter som förvärvats under perioden som om de ingått under hela perioden).