Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Regulatorisk information

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, hölls idag den 21 september 2023 i Stockholm. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och riktade nyemissioner av aktier, i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Stämman fattade i korthet följande beslut. För fullständig information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.novedo.se.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning och uppdelning av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för att genomföra vissa redaktionella ändringar samt för att möjliggöra en uppdelning av bolagets aktier i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier till 15 480 000 genom att dela upp alla aktier i 500 aktier (s.k. aktiesplit 500:1). Styrelsen bemyndigandes att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna och styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna ska vara den 28 september 2023. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares konto från och med den 29 september 2023. Till följd av uppdelningen kommer aktierna i bolaget att få en ny ISIN-kod vilket kommer att vara SE0020846525. Uppdelningen av bolagets aktier kommer att ske automatiskt via Euroclear Sweden AB och de som är aktieägare per avstämningsdagen behöver inte vidta någon åtgärd för att deras aktier ska delas upp.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget i samband med notering av bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att bredda ägarkretsen i samband med notering av bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats.

Beslut om riktad nyemission av aktier för upprullning av preferensaktieägare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier villkorat av att bolagets styrelse beslutar om en börsnotering på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats senast den 31 december 2023. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer uteslutande preferensaktieägare, eller till preferensaktieägare helägda bolag, i bolagets dotterbolag, Novedo AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen genomförs i syfte att rulla upp ägandet för de entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedo har återinvesterat i preferensaktier i bolagets dotterbolag, Novedo AB.

Eftersom emissionen är villkorad av att bolagets styrelse beslutar om en börsnotering senast den 31 december 2023, kommer inte några aktier att utges förrän dess att sådant beslut fattas och om inte sådant beslut fattas kommer inte några aktier att utges. Genomförande av nyemissionen innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 66 790,59 kronor genom nyemission av högst 1 873 142 nya aktier. De nya aktierna ska emitteras till en fastställd teckningskurs inom intervallet 10–1 000 kronor och ska motsvara det slutliga erbjudandepriset i bolagets eventuella börsnotering.

Beslut om riktad nyemission av aktier för kvittning av aktieägarlån
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier villkorat av att bolagets styrelse beslutar om en börsnotering på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats senast den 31 december 2023. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer uteslutande bolagets aktieägare Esmaeilzadeh Holding AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen genomförs i syfte att optimera bolagets skuldstruktur genom att eliminera bolagets utestående aktieägarlån om 104 166 667 kronor och därmed förbättra bolagets nyckeltal och förbättra möjligheterna till attraktiva lånevillkor.

Eftersom emissionen är villkorad av att bolagets styrelse beslutar om en börsnotering senast den 31 december 2023, kommer inte några aktier att utges förrän dess att sådant beslut fattas och om inte sådant beslut fattas kommer inte några aktier att utges. Genomförande av nyemissionen innebär en ökning av bolagets aktiekapital med lägst 3 714,28 och högst 371 426,89 kronor genom nyemission av lägst 104 167 och högst 10 416 667 nya aktier. De nya aktierna ska emitteras till en fastställd teckningskurs inom intervallet 10–1 000 kronor och ska motsvara det slutliga erbjudandepriset i bolagets eventuella börsnotering.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut
Protokollet från extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.novedo.se.