Logotype

Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 12 maj 2023

Regulatorisk information
Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 12 maj 2023 på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Samtliga beslut var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen och valberedningen. Vid stämman var 80,6 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Stämman fattade i korthet följande beslut. För mer information hänvisas till www.novedo.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att disponera 2022 års resultat i enlighet med styrelsens förslag.
Stämman beslutade att i ny räkning balansera 83 748 700 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter
ska uppgå till sju utan några suppleanter, (ii) omval av Jan Johansson, Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Fredrik Lidjan och Erik Rune till styrelseledamöter samt (iii) omval av Jan Johansson till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med upp till totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. För utskottsarbete utgår
inget arvode.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, till omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Arvode till revisorn ska utgå̊ enligt godkänd räkning.

Uppdaterad valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om uppdaterad instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen att gälla som längst fram till årsstämman 2027.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner under vissa närmare förutsättningar.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i form av mindre formaliafrågor.

Styrelsen
Novedo Holding AB (publ)