Logotype

Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Regulatorisk information
Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2023 klockan 14:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 4 maj 2023, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till stamma@novedo.se.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 maj 2023. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid årsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Edward af Sandeberg, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 4 maj 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om uppdaterad valberedningsinstruktion
 15. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Om valberedningen

Valberedningen har bestått av Saeid Esmaeilzadeh (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Fredrik Holmström tillika valberedningens ordförande (utsedd av Fredrik Holmström och av Fredrik Holmström kontrollerade bolag), samt Marc Cameras (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningens fulla motiverade yttrande beträffande valberedningens olika förslag (punkterna 2 och 9 – 14) framgår av Bilaga A.

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Novedos styrelseordförande Jan Johansson eller, vid hans förhinder, Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.

Punkt 8b) – Förslag om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning, i enlighet med Bilaga B.

Punkt 9 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma föreslås sammantaget uppgå till totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. Ingen ersättning föreslås för utskottsarbete. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma omval av Jan Johansson, Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Fredrik Lidjan samt Erik Rune. Beskrivning av styrelsens ledamöter som föreslås för omval framgår av Bilaga C.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma omval av Jan Johansson.

Punkt 13 – Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att på nytt utse Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Förslag till beslut om uppdaterad valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdaterad valberedningsinstruktion, i enlighet med Bilaga A.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare, i enlighet med Bilaga D, att tillämpas på̊ ersättningar som bolaget avtalar om, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023.

Punkt 16 – Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att uppdatera bolagets bolagsordning, i enlighet med följande:

§ 3 Verksamhet (Nuvarande lydelse)

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom fastighetsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet

§ 3 Verksamhet (Föreslagen lydelse)

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 6 Styrelse (Nuvarande lydelse)

Bolagets styrelse ska bestå av tre till tio ledamöter med inga eller högst tio suppleanter.

§ 6 Styrelse (Föreslagen lydelse)

Bolagets styrelse ska bestå av tre till tio ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Kallelse (Nuvarande lydelse)

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Kallelse (Föreslagen lydelse)

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: www.novedo.se/integritetspolicy/


Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och fullmaktsformulär tillsammans med valberedningens motiverade yttrande kommer att finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.novedo.se och på Bolagets huvudkontor, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm som senast den 21 april 2023. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 960 aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därmed till 30 960. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.
 

_____________

Stockholm i april 2023

Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen