Logotype

Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

Regulatorisk information
Stockholm, 29 november 2022 (19:35 CET)

I samband med Novedo Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) arbete med delårsrapporten för perioden juli – september 2022 har bolaget uppdagat felaktiga uppgifter i delårsrapporten för perioden april – juni 2022 som publicerades den 19 augusti 2022. De felaktiga uppgifterna består i att en positiv post om 19,3 MSEK felaktigt redovisats i finansnettot i resultaträkningen i stället för som en balanspost goodwill.

Bolaget gör därmed följande rättelser och korrigeringar av uppgifter i totalresultatet för koncernen i sammandrag i delårsrapporten för kvartalet april-juni 2022:

  • Kvartalets resultat före skatt i koncernen uppgick till -1 898 TSEK, men angavs felaktigt uppgå till 17 374 TSEK.
  • Kvartalets resultat uppgick till -7 936 TSEK, men angavs felaktigt uppgå till 11 336 TSEK.

Korrigerad resultat- och balansräkning för Q2 2022 tillsammans med förändring i eget kapital bifogas detta press­meddelande och finns även att läsa på www.novedo.se.

Bolagets delårsrapport för perioden juli – september 2022 offentliggörs den 30 november 2022.