Logotype

Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Press­meddelande
7 juni 2022, 16:00

Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ).

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm, tisdagen den 7 juni 2022, för årsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade att i ny räkning balansera 136 072 813 kr.

Årsstämman beslutade (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, (ii) omval av Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Saeid Esmaeilzadeh, Fredrik Lidjan, Mouna Esmaeilzadeh och Erik Rune till styrelseledamöter och (iii) omval av Christer Hellström till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med upp till totalt 1 050 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden.

Revisionsbolaget PwC Sverige valdes om, i enlighet med styrelsens förslag, till Bolagets revisor. Arvode till revisorn ska utgå̊ enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av principer för utseende av valberedning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 % av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av en ny bolagsordning i syfte att möjliggöra insamling av fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt poströstning vid bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

_____________
 

Stockholm, den 7 juni 2022
Novedo Holding AB (publ)

Novedos företagsobligationer handlas på Frankfurt Stock Exchange, Open Market med ISIN-kod SE0017070980. Mer information finns på bolagets hemsida: www.novedo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Johan, Dahlgren, VD, 070 597 06 44, per-johan.dahlgren@novedo.se,
Anders Eriksson, CFO, 070 910 56 68,
anders.eriksson@novedo.se, eller
Edward af Sandeberg, General Counsel, 0760 15 24 00,
edward.af.sandeberg@novedo.se

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 17 bolag med ca 935 anställda omsätter cirka 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.

För mer information, besök oss på www.novedo.se