Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Regulatorisk information
Stockholm 22 december 2022 (kl 12:00 CET)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 januari 2023 klockan 16:00 på Convendum, Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 15:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 januari 2023, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till stamma@novedo.se.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 9 januari 2023. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Edward af Sandeberg, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 3 januari 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om val av styrelsens ordförande
 10. Beslut om styrelsearvoden
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman                                                                                                                

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.

Punkt 7 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen utökas till att bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot

Till ny ordinarie styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma föreslås Jan Johansson.

Jan Johansson är född 1954 och har en juristexamen från Stockholms universitet. Jan har lång erfarenhet från ledande uppdrag inom Shell-koncernen och Vattenfall AB samt som VD och koncernchef för Boliden AB (publ) samt SCA AB (publ). Jan har också tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Svenska Handelsbanken AB och SSAB AB. Jan är idag styrelseordförande för Serneke Group AB (publ), OrganoClick AB och Midsummer AB, vice ordförande för kinesiska Vinda samt styrelseledamot för Kährs Holding AB (publ). Jan äger inga aktier i Novedo Holding AB (publ) och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Övriga ordinarie styrelseledamöter valda vid årsstämman i juni 2022 intill slutet av nästa årsstämma är styrelseordförande Christer Hellström samt ledamöterna Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Mona Örjansdotter Johansson, Fredrik Lidjan samt Erik Rune.

Punkt 9 – Förslag till beslut om val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås Jan Johansson.

Vid val av Jan Johansson som ny ordförande övergår nuvarande styrelseordförande Christer Hellström till ordinarie ledamot i styrelsen.

Punkt 10 – Förslag till beslut om uppdatering av styrelsearvoden

Vid årsstämman i juni 2022 beslutades om att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till ordförande samt till 150 000 kronor till ordinarie ledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Nivåerna föreslås kvarstå men det totala beloppet, på årsbasis, föreslås öka från 1 050 000 kronor till 1 200 000 kronor till följd av det utökade antalet styrelseledamöter.

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 960 aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därmed till 30 960. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

_____________

Stockholm i december 2022
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen