Logotype

Kallelse till årsstämma 2022 i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 klockan 14.00 på Convendum på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 maj 2022, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till stamma@novedo.se.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 27 maj 2022. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på nedanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 maj 2022. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelsens ordförande
 13. Val av revisorer intill årsstämma 2023
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.

Punkt 8b) – Förslag om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat: 29 648 kr
Överkursfond: 143 934 105 kr
Årets resultat: – 7 890 940 kr
Styrelsen föreslår att i ny räkning balansers 136 072 813 kr

Punkt 9 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Arvode till styrelsen föreslås utgå uppgående till totalt 1 050 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till val av styrelse
Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Saeid Esmaeilzadeh, Fredrik Lidjan, Mouna Esmaeilzadeh och Erik Rune. Beskrivning av styrelsens ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelsens ordförande
Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Christer Hellström.

Punkt 13 – Förslag till val av revisor
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att utse Åsa Eriksson till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
Den störste aktieägaren i Bolaget, Spartacus Partners AB, föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningen i enlighet med följande.

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 30 september året före årsstämman. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar inom tre månader från årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 15 – Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 % av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 16 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att lägga till en ny punkt till bolagets bolagsordning med följande lydelse:

Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag tillsammans med fullmaktsformulär kommer att finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.novedo.se och på Bolagets huvudkontor, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm senast den 24 maj 2022. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 960 aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därmed till 30 960. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

_____________
 

Stockholm i maj 2022
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen

Novedo företagsobligationer handlas på Frankfurt Stock Exchange, Open Market med ISIN-kod SE0017070980. Mer information finns på bolagets hemsida: www.novedo.se